Справки, списъци, контрагенти, стоки и услуги

...

Фактури, дебитни и кредитни известия

Тук е списък на всички издадени от вас данъчни първични документи, фактура, кредитно и дебитно известие. Може да отбелязвате плащанията по всеки документ и да следите за неплатените. Филтриранете по тип на документа, или вида на плащане, в определените интервали от време, от дата до дата, номер, контрагент и неговите ЕИК/ДДС №.

Други приходи и разходи

В тази справка може да видите и направените от вас допълнителни приходи и разходи със съответните документи "Други приходи" и "Други разходи".

...

Данъчни протоколи

Тук е списък на всички издадени от вас данъчни протоколи, включително тези за самоначисляване на ДДС при ВОП.

Филтриране

Може да търсите по номер на протокола, както и по части или цялото наименование на контрагента, неговото ЕИК или ДДС № в интервал от време от и до зададените дати. С бутона Наново, връщате филтъра в началното му състояние, както е бил, когато сте отворили справката.

...

Оферти и проформи фактури

Издавайте оферти, както на български в лева, така и на английски с допълнителна валута. Можете да избирате дали да има цени по редове и/или за цялата оферта.

Стокови разписки

Може да заприхождавате стоки по различни начини. Един от класическите е да използвате стокови разписки.

...

Стокови разписки

В тази справка, може да видите всички издадени и получени разписки, включително стоковите входящи и изходящи разписки, които променят наличностите в справка "Стоки и услуги".

Приемо-предавателни протоколи

Също така, справката показва и списък на издадените и получените приемо-предавателни протоколи, както тези на български език в лева, така и тези на английски език с допълнителна валута.

...

Фактурирани стоки и услуги

Можете да търсите по част или цялото наименование на стоката/услугата, като филтрирате по дата, име на фирмата клиент или доставчик, както и нейното ЕИК или ДДС №.

Общи суми и групи

Основното групиране и сумиране е по изходящи и входящи документи, включвайки всички издадени и получени фактури, кредитни и дебитни известия.

...

Списък и данни за контрагентите

Можете да филтрирате, търсите и експортирате списъка си с контрагенти, както и да модифицирате данните за конкретния контрагент. При изтриване или промяна на данните за контрагента, не се променя информацията във вече издадени документи. Промените се отразяват върху новоиздадените документи.

Допълнителни реквизити за контрагента

При издаване на съответния тип документ, в него автоматично се попълват наименованието и съдържанието от гореспоменатите реквизити. Ако не сте въвели тип документ, то реквизита се прилага на всички документи, които ще издавате на контрагента. При промяна на данните за контрагента, не се променя информацията във вече издадени документи.

...

Наличност и ценова листа

В справка "Стоки и услуги", можете да задавате текуща наличност, мярка, продажна цена с и без вкл. ДДС, за автоматично ценообразуване, при издаване на нови документи или редакция на вече издадени такива.

Справка стоки и услуги

Стоките и услугите, както и продажните им цени в този списък, автоматично ще бъдат използвани за улеснено ценообразуване при въвеждане на нови документи. При изтриване на стока/услуга от списъка, тя няма да бъде изтрита от документите, в които вече присъства, но няма да я виждате тук, докато не я въведете отново.

Опитайте и решете сами дали това е софтуера, от който се нуждаете.

Регистрирайте се и безплатно ползвайте пълните възможности на софтуера. Преценете сами дали това е услугата, от който се нуждаете. Винаги може да се откажете да ползвате нашите услуги.

Регистрирайте се сега...

имейл за връзка:
[email protected]

...или първо прочетете повече за функционалността на софтуера, условията за ползване и политиката за поверителност от линковете по-долу...